Wat verstaat men onder het commercieel en het politiek risico?

Wat verstaat men onder het commercieel en het politiek risico?

Commercieel risico = het risico dat uw debiteuren u niet betalen ten gevolge van een verslechterde financiële toestand (verklaarde of vermoede insolventie).

Politiek risico = alle gebeurtenissen die voor uw debiteuren in het buitenland als overmacht gelden en waardoor deze niet in staat zijn hun facturen te vereffenen, nl.:

  • politieke gebeurtenissen vb. oorlog, revolutie of opstand
  • rampen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of vloedgolven
  • economische moeilijkheden zoals deviezenschaarste
  • handelingen, beslissingen of nalatigheid van de overheden welke als eigenmachtige overheidsbeslissing gelden.

Dit risico kan eveneens de vorm aannemen van de intrekking van invoervergunningen of wisseltoelatingen, een embargo, het verplicht stellen van een invoervergunning voor producten die voordien vrij konden worden ingevoerd of de niet-transfer in deviezen van in lokale munt betaalde sommen.

Overmacht wordt als oorzaak van een schadegeval aanvaard indien drie voorwaarden vervuld zijn :

  • absolute onmogelijkheid tot uitvoering
  • onvoorspelbaar en onafwendbaar
  • fout van de zich op overmacht beroepende verzekeringsnemer in de gebeurtenissen die eraan voorafgingen, is totaal uitgesloten.