ESG: hype of realiteit?.

Ondernemingen moeten aan steeds meer duurzaamheidseisen op het vlak milieu (Environment), maatschappij (Social) en goed bestuur (Governance) – of kortweg ESG – voldoen. Zo worden binnen afzienbare tijd nieuwe rapporteringsverplichtingen over duurzaamheid opgelegd. ESG is dan ook een hot topic voor ondernemers en kredietverzekeraars. ESG is geen hype, maar realiteit.

Welke risico’s kennen jouw onderneming en die van jouw leveranciers of afnemers met betrekking tot duurzaamheid? Welk effect hebben jouw bedrijf en die van jouw zakenrelaties, op mens en milieu? En hoe gaan jullie om met thema’s als diversiteit en inclusie, transparantie en corruptie?

Het antwoord op die vragen is beslist relevant. Want de overtuiging groeit dat een evenwicht tussen milieu (Environment), sociale belangen (Social) en goed bestuur (Governance) – kortweg ESG – leidt tot betere bedrijfsresultaten. Er is een steeds bredere consensus dat ESG-doelstellingen meerwaarde creëren en risico’s beperken voor ondernemingen.

De Europese Commissie verlangt daarom dat ondernemingen steeds meer verantwoordelijkheid dragen voor de effecten van hun activiteiten op mens en milieu en dat zij bijdragen aan de doelstellingen van de European Green Deal om duurzame economische groei te stimuleren. Zij wil ondernemers dan ook steeds meer verplichtingen opleggen inzake duurzaamheidsrapportering waarin ze aangeven of en hoezeer zij ESG compliant zijn.

In dat licht vaardigde zij enkele maanden geleden een ontwerprichtlijn uit – de Corporate Sustainability Reporting Directive – waarvan vermoedelijk eind deze maand duidelijk wordt wanneer die in werking zal treden. En voor wie. Vast staat nu al dat gefaseerd steeds meer ondernemingen verplicht zullen moeten rapporteren over hun duurzaamheidsinitiatieven.

Ook nationale wetgevers laten zich niet onbetuigd. Zo verplicht de Lieferkettengesetz grote Duitse bedrijven om vanaf 1 januari alle ondernemingen in hun toeleveringsketens te controleren op mensenrechtenschendingen en naleving van bepaalde milieunormen.

Shutterstock 1956931324

ESG compliancy vandaag al realiteit

Ondernemers – en de banken en verzekeraars die hen ondersteunen – wachten evenwel de inwerkingtreding van voornoemde Europese richtlijnen en nationale legislatieve initiatieven niet af om nu al werk te maken van ESG compliancy.

Zo blijkt uit het panelgesprek dat CRiON en Etion onlangs organiseerden om bij enkele kredietverzekeraars (AIG, Allianz Trade, Atradius, Coface en Credendo) te peilen naar hun standpunten over een aantal actuele topics.

(Ga naar het artikel 'credit management in tijden van crisis')

De kredietverzekeraars getuigden dat zij vandaag al ESG compliancy meenemen in risicobeoordelingen. Niet alleen bij het evalueren van kredietrisicio’s in het kader van kredietlimietaanvragen, maar ook bij de onboarding van hun nieuwe klanten.

Zij twijfelen er immers niet meer aan dat er een correlatie bestaat tussen ESG compliancy en bedrijfrisico’s. Want uit de analyse van de vele data die zij permanent screenen en analyseren, blijkt dat ondernemingen die ESG compliant zijn, beter presteren dan andere.

Kredietverzekeraars wezen er in dit verband zelfs op dat vandaag al bedrijven of projecten niet langer worden kredietverzekerd, als zij op het vlak van ESG weinig of niets ondernemen. En dat zal in de toekomst, zo kondigen zij aan, nog meer het geval zijn.

ESG: geen hype - wel realiteit

Niet alleen kredietverzekeraars nemen ESG compliancy vandaag al mee in hun risicobeoordelingen; ook banken en investeringsondernemingen doen dat. Ondernemingen worden dan ook steeds vaker met ESG geconfronteerd.

Zo blijkt uit de enquête die CRiON en Etion bij ondernemers hebben gevoerd ter voorbereiding van het eerder vermelde panelgesprek. Maar liefst 71% van de bevraagde ondernemers zegt al werk te maken van ESG. En 22% ervaart dat ESG al een impact heeft op hun financiering, want door banken en andere financiële dienstverleners wordt meegenomen in hun overwegingen.

ESG is dus geen hype, maar realiteit. Daarom: mocht je als ondernemer vandaag nog niet stil staan bij ESG, dan doe je dat beter wel. Wacht niet af tot de wetgever jou verplicht om duurzaamheidsmaatregelen te nemen en daarover te rapporteren, maar zet nu al stappen naar een duurzame(re) bedrijfsvoering.

CRiON zal jou daarbij alvast ondersteunen. Wij zullen niet alleen ESG onder de aandacht houden – o.m. door regelmatig te getuigen van de concrete ESG-acties die wij als ondernemer zelf nemen. We zullen ESG compliancy ook meer nog dan vandaag meenemen in de credit management audits die wij voor onze klanten maken.

ESG: geen hype - wel realiteit

Gerelateerde berichten

Shutterstock 2108334479

Credit Management in tijden van crisis

Crisis: het is het nieuwe normaal geworden. Daarom vroegen we aan de belangrijkste kredietverzekeraars: Credit or Crisis? Hoe zien kredietverzekeraars de toekomst tegemoet? Of en hoe sturen zij hun kredietlimietbeoordelingen bij? En welke tips & tricks reiken ze aan?

ESG in credit risk news

ESG in credit risk

Is je credit risk benadering aan een update toe? Als je vorig jaar crisisbestendigheid had toegevoegd aan je kredietwaardigheidsanalyse, is ons advies om vanaf nu ook ESG indicatoren mee op te nemen.

ESG Compliancy meenemen in jouw risk assessments.Duurzaamheidsontwikkeling integreren in jouw credit management, , CRiON helpt jou daarbij